Freund Elektroniks persondatapolitik

Behandling af personoplysninger i Freund

I Freund prioriterer vi databeskyttelse og sikkerhed højt. Her på siden kan du læse om, hvordan vi i Freund Elektronik håndterer dine personoplysninger, når du benytter dig af vores produkter og services. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har, samt hvordan du gør brug af dem.
I Freund tager vi vores ansvar alvorligt for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for dit kundeforhold og sletter personoplysningerne, så snart vi ikke har et formål med at behandle dem. For at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt sikkerhedsstandarder, har vi implementeret interne procedurer og politikker. Vores medarbejdere er derfor klædt på til at sikre kvalitet, integritet og fortrolighed, når de behandler dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller øvrige spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores kundeadministration.
Via dit samtykke til markedsføring fra Freund, sørger vi for, at du som kunde får relevant information om produkter, der kan gøre din hverdag lettere og mere fleksibel. Her sikrer vi, at du som kunde ved Freund altid er opdateret på vores nyeste produkter og de muligheder for at optimere dine allerede valgte løsninger.

Dine generelle rettigheder

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Freund behandler om dig. Freund skal udlevere en kopi af de behandlede personoplysninger i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form. Anmodningen er som udgangspunkt gratis.

Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder at få rettet ukorrekte personoplysninger om dig. I Freund sørger vi altid for at sikre, at de oplysninger, vi behandler om dig, er korrekte. Hvis du mener, oplysninger om dig er ukorrekte, kan du altid kontakte vores kundeservice for at få oplysningerne rettet. Freund har dog ret til at afvise din anmodning, hvis vi mener, den er ubegrundet, formålsløs eller efter gentagne anmodninger fra dig.
Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)
I Freund har vi interne slettepolitikker, der sikrer, at vi ikke opbevarer personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt. Du har dog selv ret til at få dine oplysninger slettet, når:

•Behandlingen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig
•Du trækker dit samtykke tilbage
•Du gør indsigelse mod behandlingen, og Freund ikke længere har grund til at fortsætte behandlingen (interesseafvejning)
•Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
•Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivning eller dansk lovgivning
•Du skal være opmærksom på, at der er visse tilfælde, hvor du ikke kan kræve, at dine personoplysninger slettes. Det gør sig gældende, når behandlingen er nødvendig:
•For at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information
•For at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til øvrig lovgivning
•Af hensyn til almene interesser
•For arkiveringsformål i henhold til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistiske formål
•For etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav

Du skal være opmærksom på, at vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at gemme visse oplysninger i op til flere år, også selvom du ikke længere er kunde hos os.

Ret til begrænsning

Du har ret til at få begrænset Freunds behandling af dine personoplysninger, når:

•Du mener, at personoplysningerne er forkerte. I perioden indtil Freund har taget stilling til oplysningernes korrekthed, vil behandling af oplysningerne blive standset.
•Behandlingen er ulovlig
•Freund ikke længere har brug for oplysningerne for at kunne opfylde de oprindelige formål med behandlingen.
•Du gør indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet af dine personoplysninger, som du selv har givet til Freund. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som Freund behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteudbyder, hvis det er teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Freund som dataansvarlig har fået pålagt.

Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Freunds behandling af dine personoplysninger. Du har bl.a. mulighed for at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, hvilket du kan gøre ved at trække dit markedsføringssamtykke tilbage.

Ret til ikke at være genstand for profilering

I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Freund. I Freund foretager vi ikke profilering af vores kunder.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Freund’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tilbagetrækningstidspunktet.

Freunds forpligtelser som databehandler

•Det leveret Intercom system samt de tilhørende services er at betragte som persondata, men ikke følsomme persondata.
•Freund behandler kun persondata efter instruktion fra dataansvarlig, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstatsret.
•Freund implementerer passende sikkerhedsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til risikoen.
•Freund bruger ikke underdatabehandlere uden forudgående specifik eller generel skriftlig tilladelse fra dataansvarlig samt kunder.
•Freund assisterer dataansvarlig med at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder.
•Freund underretter dataansvarlig om databrud uden unødig forsinkelse.
•Freund stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for dataansvarlig for at påvise overholdelse af forpligtelserne og tillader og bidrager til revisioner udført af dataansvarlig eller en anden auditor.
•Efter afslutningen af ydelserne i relation til databehandling sletter eller returnerer Freund alle persondata til dataansvarlig, medmindre opbevaring af dataene kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstatsret.

 

Odense 09. Oktober 2023